روش درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری موسسات پیمانکاری می توانند برای حسابداری درآمد پیمانکاری ، از سه روش پذیرفته شده پیروی کنند: 1-    روش کار تکمیل شده 2-    روش درصد پیشرفت کار 3-    روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت طبق استاندارد های حسابداری ایران و ا ... بیشتر بخوانید