بخشنامه های مالیاتی

تاکیدبه پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی

شماره: 16199/ 776/ 213 تاریخ: 18/05/1385 پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیالتی اداره کل امور مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران مجله مالیات سازمان حسابرسی   ... بیشتر بخوانید

اطلاعات استخراجی از سامانه TTMS

شماره:537/93/200 تاریخ: 21/10/1393 پیوست:   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا ... بیشتر بخوانید

سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود-مربوط به مفاد ماده 237 ق م م

شماره: 17933/4989/4/30 تاریخ: 14/06/1373 پیوست:   بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی ، مفاد ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده  میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالی ... بیشتر بخوانید

.