شرایط بهره مندی از معافیت مالیاتی و محاسبه مالیات به نرخ صفر

 

شرایط بهره مندی از معافیت مالیاتی و محاسبه مالیات به نرخ صفر

 

با سلام

براساس آخرین اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اصلاحات مالیاتی در سایر قوانین تا تاریخ مذکور، بهره‌ مندی از هرگونه معافیت مالیاتی یا مشوق مالیاتی و یا اعمال معافیت از طریق محاسبه مالیات به نرخ صفر برای مودیان مشمول این معافیت ها، علاوه بر سایر شرایط مندرج در قوانین مربوط، منوط به رعایت مقررات زیر می باشد:

1- مودیان می بایست

الف: اظهارنامه مالیاتی، شامل ترازنامه وحساب سود و زیان،

ب: دفاتر قانونی

ج: اسناد و مدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

2- مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی، به جز درآمدهای کتمان شده می‌باشد. این شرایط برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور برقرار می باشد.

 

 

منظور از ماليات با نرخ صفر ماده132قانون ماليات هاي مستقيم روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور هستند و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

قانون گذار براي ارتقا اوضاع اقتصادي و حمايت از بخش توليد و جلوگيري از ورشکست شدن مشاغل خصوصي و افزايش فرصت هاي شغلي بحثي را در تعيين ماليات مطرح مي کند به عنوان نرخ صفر مالياتي . نرخ صفر مالياتي يعني قانون گذار با استفاده از سياست هاي مالي و مالياتي و به جهت حمايت از توليد کنندگان و سرمايه گذاران براي مدت مشخصي اين اشخاص را از پرداخت ماليات معاف مي کند ، مدت زمان معافيت مالياتي در اين زمينه مشخص بوده و توسط قانون گذار تعيين ميشود .

زماني که شخص طبق قانون مشمول ماليات باشد و در دوره ايي فعاليت نداشته باشد بايد درآمد خود را اعلام کند و نرخ ماليات ارزش افزوده او صفر ميشود. ولي زماني که کسي طبق موارد قانوني ، ارزش افزوده معاف باشد اصلا نبايد در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نمايد به اين حالت معافيت ماليات بر ارزش افزوده ميگويند. برخي بدون در نظر گرفتن اين موضوع ماليات را به اين شکل اعلام نميکنند و به تعبيري خود را معاف از ماليات ميدانند اين اقدام مودي باعث ميشود که جريمه شوند.

پس بايد به اين نکته دقت گردد، اعلام به اداره دارايي حتي در زماني که شما فعاليتي نداريد يک وظيفه مالياتي خواهد بود و در صورت عدم توجه به اين موضوع مشمول جريمه خواهيد شد.

نرخ صفر مالياتي نوعي از معافيت مالياتي است که براي مدت معيني پس از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر براي مودي بر اساس قانون در نظر گرفته مي شود.از سويي ديگر معافيت مالياتي به مفهوم آن است که يک فعاليت يا يک نوع بنگاه اقتصادي از پرداخت ماليات بر عملکرد معاف مي باشد. از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد کشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.

ارائه اظهارنامه مالياتي الزامي است:

براي بهرمندي از قانون ماليات با نرخ صفر بايستي کليه مشاغل و افرادي که مشمول آن قانون ميشوند اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارسال کنند و قانون نرخ صفر مالياتي به معني عدم ارسال اظهارنامه مالياتي نيست .

 

اعمال نرخ صفر در ماليات کشور ، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد کشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي کشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديک به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي کشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شکل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد.
 

به امید دیدار